آمار کلی

کد ملی: 007308XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سینا صدرا سازه سما بازرس علی البدل فعال 1391/05/28 تا کنون