آمار کلی

کد ملی: 003933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری آرمان فرد ایلیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1389/11/27 تا کنون