آمار کلی

کد ملی: 060239XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غیرانتفاعی اتحادیه صنف الکتریک ساوه بازرس علی البدل فعال 1398/07/29 تا کنون