آمار کلی

کد ملی: 079048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی پسته سبز برتر سبزوار بازرس علی البدل فعال 1395/10/08 تا کنون