آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه زنوز شهرستان کرج عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/07/29 تا 1397/07/14