آمار کلی

کد ملی: 184186XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آجر سفال خوشنام مالمیر بازرس علی البدل فعال 1396/10/20 تا کنون