آمار کلی

کد ملی: 444972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لعاب مروارید اردکان بازرس علی البدل خارج شده 1396/04/14 تا 1396/06/05