آمار کلی

کد ملی: 292047XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دور اندیش طعام رنگین ثریا عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/31 تا کنون