آمار کلی

کد ملی: 280293XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر مهاب گستر امین رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/29 تا کنون