آمار کلی

کد ملی: 063983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بیمه ای دشتبانان تلاشگر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/11 تا کنون