آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پخش آسیا نوید گستر آذرخش بازرس علی البدل خارج شده 1394/06/02 تا 1395/11/06