آمار کلی

کد ملی: 280270XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سینا طب دکتر فضل جو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/12 تا کنون
عقاب بتن آذربایجان بازرس اصلی فعال 1395/11/18 تا کنون