آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصنوعات چوبی گیل چوب نصر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/04/04 تا 1394/06/09