آمار کلی

کد ملی: 060219XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرتی و زیارتی ساوه زایر رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/14 تا کنون