آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تعمیر و نگهداری شناورهای دریایی مصطفی دریا گروه 2651 بازرس اصلی فعال 1391/10/12 تا کنون