آمار کلی

کد ملی: 257213XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی کشاورزی امام علی روستای دولت آباد عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/21 تا 1397/02/15