آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی و ساختمان بهینه سازی طرح های انرژی بازرس علی البدل فعال 1387/03/29 تا کنون