آمار کلی

کد ملی: 126178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سینا ریس کاشان بازرس علی البدل خارج شده 1396/04/10 تا 1398/04/25
زیست پایش سیلک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/09/14 تا کنون