آمار کلی

کد ملی: 083953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسیر ملکوت گلشن طبس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/03 تا کنون