آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه خادمان چهارده معصوم ع قراملک منشی هییت مدیره فعال 1386/05/25 تا کنون