آمار کلی

کد ملی: 146730XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جمعیت همیاران تسهیلگر اردبیل منشی هییت مدیره فعال 1397/11/28 تا کنون