آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی رزین های صنعتی اشتهارد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/10/15 تا کنون