آمار کلی

کد ملی: 001679XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید فرآورده های لبنی و آشامیدنی کوههای سبز سرعین عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/06 تا کنون