آمار کلی

کد ملی: 635985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه سقف قوچان بازرس اصلی فعال 1393/06/15 تا کنون