آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی و بازرگانی بهینه فرا روش پیشرو پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1384/12/16 تا کنون