آمار کلی

کد ملی: 186067XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذین سازان امیدیه عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/01 تا کنون