آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان خاتم الانبیا بوشهر بازرس اصلی خارج شده 1392/11/16 تا 1398/04/15