آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریانا تجارت فرادیس بازرس اصلی خارج شده 1388/08/09 تا 1389/11/07