آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خوراک دام و طیور کمال نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/01/30 تا 1385/11/24