آمار کلی

کد ملی: 004807XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی نور مبین قم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/04/08 تا کنون