آمار کلی

کد ملی: 299372XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی عمرانی فتح سازان زراوند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/22 تا کنون