آمار کلی

کد ملی: 005356XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی طرح اندیشان درنیکا بازرس علی البدل فعال 1398/04/12 تا کنون
اعتباری اتحادیه کارکنان بیمارستانها ومراکزدرمانی بازرس علی البدل فعال 1397/04/20 تا کنون
سنا سامانه نوین اجرا بازرس علی البدل فعال 1396/07/30 تا کنون