آمار کلی

کد ملی: 182804XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه روستایی نفیس سبز پارسیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/01/25 تا 1398/08/16