آمار کلی

کد ملی: 006259XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان وزارت ورزش و جوانان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1396/04/10 تا 1396/08/13