آمار کلی

کد ملی: 005471XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآفرینان هوشمند آویسا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/13 تا کنون
ساختمانی تهران قومس عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/05/16 تا 1394/08/30