آمار کلی

کد ملی: 426008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابتکار سازه هخامنش رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/12 تا کنون
شماره 4154 چویل کوه لار رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/10 تا کنون