آمار کلی

کد ملی: 203226XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نظام پرستاری شهرستان گنبد کاووس و تابعه عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/19 تا کنون