آمار کلی

کد ملی: 128567XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآورده های معدنی فرزانگان مهیار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/08/11 تا کنون