آمار کلی

کد ملی: 961912

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی سیمان پیما رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/07/08 تا 1393/05/14