آمار کلی

کد ملی: 450090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اسپید نرم افزار ایلام رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/07 تا کنون