آمار کلی

کد ملی: 001623XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات اداری شهر حسنا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/19 تا کنون