آمار کلی

کد ملی: 060274XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهنمای آتیه مازند رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/10 تا کنون
توسعه انبوه سازان مازندران عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/11 تا کنون