آمار کلی

کد ملی: 001217XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامانه ارتباط باران بازرس علی البدل فعال 1398/01/24 تا کنون