آمار کلی

کد ملی: 004954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوره های القایی دماوند عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/12/04 تا 1398/02/07