آمار کلی

کد ملی: 070020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدنی سنگ آهن خاوران بیرجند مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/12 تا کنون