آمار کلی

کد ملی: 504901XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت مغان آسانبر شرق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/05 تا کنون
سلوک صنعت آسانبر رئیس هیئت مدیره فعال 1393/02/13 تا کنون