آمار کلی

کد ملی: 045006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع پزشکی کیوان عطاری و شریک مدیرعامل فعال 1390/08/04 تا کنون