آمار کلی

کد ملی: 228059XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دشت رحمت شیراز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/10 تا کنون