آمار کلی

کد ملی: 184029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تندیس کاوه آنزان بازرس اصلی فعال 1395/09/20 تا کنون