آمار کلی

کد ملی: 623926XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری الماس جانفشان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/03 تا کنون